Etický kodex

 • Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.
 • Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.
 • Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.
 • Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat.
 • Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:

 • Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky, která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (například z nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)
 • Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnosti zahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů za soud či ex
 • Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůli špatné platební morálce
 • Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasní agentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straně věřitele prokazatelná škoda z prodlení
 • Individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní dobu (max. do 22:00 hod. večerní)
 • Automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všech dalších komunikačních nástrojů
 • Osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek, samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení
 • Provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlišti dlužníka
 • Dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlišti dlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích
 • Pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupu pohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrů dlužníků
 • Pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to i za úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platné zákony a nařízení

Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné:

 • Dlužníka jakkoliv osobně ponižovat
 • Vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat
 • Vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor
 • Domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu.
 • Informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného, či k jednání nebyli zmocněni, jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech
 • Pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem
 • Po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu
 • Pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků, do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu
 • Pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zažaluje dluh či vykoná exekuci
 • Uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem
 • Nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury
 • Jakékoli korupční jednání
 • Neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení
 • Fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy

Z pohledu Etického kodexu inkasní agentura musí:

 • Nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností
 • Plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období
 • Vést průhledné a pravdivé účetnictví
 • Dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play
 • Vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů
 • Prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak
 • V komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba
 • Být řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dati
 • Pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 • Vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů
 • Na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech
 • Jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta. Standardem odměňování za inkasní činnost je procento z vymožené pohledávky pro věřitele. Pokud se inkasní agentura s klientem dohodne i na jiné formě úhrady jejích služeb (například na ceně za inkasní úkon), musí být toto jednoznačně stanovené ve smlouvě písemnou formou
 • Dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele
 • Nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli

Řešíme Vaše problémy

project

Pomoc s pohledávkami

Pomoc s pohledávkami

Nabízíme svým klientům přijetí pohledávek do správy a jejich vymáhání v jakémkoli stádiu prodlení a v jakémkoli objemu.

project

Efektivně a eticky!

Efektivně a eticky!

Zakládáme si na přísném dodržování etického kodexu, přičemž efektivně využíváme nástroje pro vymáhání, při získání Vašich finančních prostředků.

project

Seriozní jednání

• rozdíl mezi závazky a kupní cenou je Vám vyplacen bez zbytečného odkladu
• nemovitost neopouštíte, dál ji obýváte na základě nájemní smlouvy a užíváte jako doposud
• máte možnost využít odkup nemovitosti zpět
• nemovitost může odkoupit kdokoliv koho určíte
• výše nájemného dle běžného nájemného v příslušném místě